DVD servis

DVD Kraljevo je krajem 2017. godine osnovalo „Servis DVD d.o.o. Kraljevo“, za servisiranje protivpožarnih aparata, uređaja, instalacija za gašenje požara i hidrantske mređa pod pritiskom.

Pozitivni rezultati poslovanja vidljivi su u svim tokovima poslovanja, od nabavke nove opreme koja je potrebna za rad Kontrolnog tela i servisa, povećanje ličnih primanja zaposlenih, do redovnog servisiranja obaveza prema dobavljačima, kao i prema osnivaču, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kraljevo, ATS-u i MUP-u.

Proces akreditacije KOT-a (Kontrolno telo) i dobijanje Rešenja od strane MUP-a je trajalo preko dve godine. Krajem 2017. godine Servid DVD d.o.o. Kraljevo je aplicirao kod Akreditacionog tela Srbije za dobijanje licence za rad na kontroli prenosnih uređaja za gašenje požara, kao i hindratske mreže. Uz mukotrpan rad i prilagođavanje zahtevima ATS ai Pravilniku MUP a, Kontrolno telo je dobilo licencu za rad krajem 2019. godine, a Rešenje MUP-a početkom 2020. godine. U Srbiji je 2017. godine za Licencu apliciralo 180 kandidata. Uslovi za dobijanje licence su bili veoma ozbiljni. Do danas u Srbiji licence je dobilo svea oko 50,00% od kandidata koje su aplicirale za Licencu.

Zahvaljujući predanom radu prevashodno kontrolora ovog Kontrolnog tela, kao i pomoći državnih organa, Servis DVD d.o.o. Kraljevo je u mogućnosti da servisira svoje obaveze i sa smanjenim obimom posla, uzrokovanom pandemijom koronavirusa.